Portfolio

 

Klik op de onderstaande voorbeelden om een indruk te krijgen van onze opdrachten.

 

Exploitatie verbetering >>

In een thuiszorgorganisatie blijft de exploitatie achter ten opzichte van hetgeen begroot en financieel benodigd is. De continuïteit en de toekomst van de organisatie, haar cliënten en haar medewerkers loopt hierdoor gevaar.

Proficura verbetert samen met de medewerkers het primaire proces door de focus te leggen op de wensen van de cliënt. De leverbetrouwbaarheid (in welke mate de afspraken met cliënten worden nagekomen) wordt als kapstok gebruikt om werkwijze en gedrag te veranderen. Operationele stuurinformatie wordt ontwikkeld en elke week gebruikt om de voortgang en de resultaten te bespreken.

De exploitatie is significant en duurzaam verbeterd en ligt in lijn met de begroting. De cliënt- en medewerkertevredenheid is verhoogd door betere afspraken en een verbeterd primair proces waarop medewerkers zelf invloed hebben gehad.

Business case >>

Een VVT instelling, met meerdere vestigingen, beschikt over twee productiekeukens. Eén keuken is volledig afgeschreven. De organisatie staat voor de vraag welk toekomstig scenario leidt tot de meeste doelmatigheid.

Proficura werkt in een business case de integrale maaltijdprijs van zes scenario´s uit. Hierdoor wordt voor de Raad van Bestuur duidelijk welke scenario tot de laagste prijs leidt zodat de organisatie in staat is om een gefundeerde beslissing te nemen over de toekomst van de keukens op basis van feiten en ontwikkelde rekenmodellen.

Audit >>

Een GGZ instelling heeft een stichting opgericht die de inkomens van haar cliënten budgetteert en beheert. Het bestuur van de stichting ervaart problemen met de organisatie, de aansturing en de exploitatie. Samen met de Raad van Bestuur van de GGZ instelling vragen zij aan Proficura om een audit uit te voeren.

Proficura kijkt mee op de afdeling en interviewt de medewerkers van de stichting, het bestuur en de betrokken managers van de GGZ instelling. Op basis van een brede analyse blijkt welke risico´s de stichting loopt met de huidige werkwijze en hoe deze risico’s geminimaliseerd kunnen worden. Additioneel blijkt dat de exploitatie van de stichting dusdanig verbeterd kan worden, dat er kostendekkend gewerkt kan worden met de mogelijkheid jaarlijks een klein bedrag te reserveren voor toekomstige investeringen Proficura krijgt de opdracht dit te realiseren met participatie van de medewerkers.

Projectmanagement >>

Een VVT instelling staat aan de vooravond van het implementeren van de Zorg Zwaarte Pakketten. Zorginhoudelijk is het duidelijk hoe deze implementatie aangepakt gaat worden. Qua aanpassing van de bedrijfsvoering, de begroting, de ICT en de aansturing is er een behoefte aan externe kennis. Proficura wordt gevraagd dit deelproject op te zetten en te managen.

Proficura schrijft een projectplan inclusief planning en budget voor de stuurgroep. In de uitvoering worden de systemen aangepast waardoor onder andere de nieuwe wijze van facturatie aan het zorgkantoor kan plaatsvinden. Er wordt een financieel huishoudboekje per zorglocatie ontwikkeld. Hiermee wordt op weekbasis duidelijk welke ZZP inkomsten er zijn en welke personele uitgaven er worden gedaan (in uren en geld).

Vervolgens is dit de basis van de aansturing op managementniveau geworden. Hierdoor is de instelling in staat om haar uitgaven beter af te stemmen op de variabele inkomsten.

Consultancy >>

Een V&V instelling wil weten hoe ze de praktijkvoering van haar afdeling Advies & Behandeling kan verbeteren, met name op het gebied van revalidatie.

In opdracht van de directie onderzoekt Proficura twee locaties waar deze specifieke behandeling en zorg wordt geleverd. Op basis van interviews en bezoeken aan de werkvloer, met diverse disciplines (o.a. specialist ouderengeneeskunde, psycholoog), wordt een rapport opgesteld met conclusies en aanbeveling. Uit het rapport blijkt hoe de instelling zelfstandig de praktijkvoering kan verbeteren door de processen te uniformeren, het ECD geschikter te maken voor revalidatie (efficiënter werken) en de zorg te betrekken in het maken van visiedocumenten en jaarplannen (bepalen van gemeenschappelijke doelen).

Financiering >>

Een uitvaartorganisatie zoekt een passende financiering om haar investeringskalender financieel mogelijk te maken.

Proficura analyseert de financiële performance van de organisatie. In samenwerking met het financieel management wordt een meerjarenbegroting (balans, exploitatie en kasstroom) opgesteld. Proficura levert een financieringsmemorandum op waarin een concreet financieringsvoorstel wordt gepresenteerd, volledig conform de eisen en criteria die banken hieraan stellen.

Proficura nodigt de bank uit en voert samen met het management de gesprekken en de onderhandelingen. Uiteindelijk volgt een definitieve gecommitteerde aanbieding van de bank.

Financiering en treasury-advies >>

Een VVT instelling wil nieuwbouw realiseren op een bestaande locatie (verzorgingshuis). Het plan voorziet in de realisatie van nieuwe verzorgingshuisappartementen, verpleeghuisplaatsen, een seniorenrestaurant en bedrijfsruimtes voor (para) medische beroepsgroepen. Er is externe financiering benodigd om de plannen te realiseren.

Proficura beoordeelt de strategische positie van de instelling en stelt de investeringsplannen en de financiële haalbaarheid daarvan op. Daarna levert Proficura een financieringsmemorandum op en schrijft een tender uit onder geselecteerde banken.

Na een tweetal rondes van gesprekken en onderhandelingen wordt de uiteindelijke bank geselecteerd. Er is sprake van een definitieve gecommitteerde aanbieding, zowel geborgd (door het WfZ) als ook ongeborgd. Onderdeel van dit traject was tevens het adviseren op het gebied van treasury (waaronder het toepassen van mogelijke renteproducten), rekening houdend met het treasury-statuut van de instelling.

Interim Management >>

Een VVT instelling wil de aansturing van de afdeling HRM verbeteren. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een Interim Manager HRM.

Gedurende drie maanden verzorgt Proficura het interim management. De operationele sturing wordt vormgegeven en Proficura stelt een concreet jaarplan HRM op. Hierin zijn de visie, missie en concrete afgeleide en haalbare doelstellingen samen met de HRM-medewerkers vastgesteld. Tevens wordt een aanzet gegeven voor een efficiëntere inrichting en organisatie van de HRM-afdeling.

Proficura adviseert een nieuwe HRM-manager aan te stellen die onderdeel is van het management team van de instelling. Dit advies wordt opgevolgd waarna Proficura samen met de directie de werving- en selectieprocedure heeft begeleid resulterend in de benoeming van een nieuwe HRM-manager.

 

Met 10% van het BNP is de zorg een belangrijke sector.
De vraag naar zorg groeit de komende jaren sterk.
Personeelstekort in de zorg neemt toe.
1.960 te voorkomen sterfgevallen in ziekenhuizen in 2010.
Meer concurrentie tussen zorginstellingen de komende jaren.
De behoefte aan ketenzorg neemt flink toe.
Ruim é
Ruim 2,5 miljoen vrijwilligers in de zorg.
Vergoedingen zijn steeds vaker gerelateerd aan de performance van een zorginstelling.
Zorginstellingen werken effectiever en meer vraaggericht.
50% meer zorgconsumptie per hoofd van de bevolking sinds 1972.
Steeds meer risicodragend kapitaal in de zorgsector.
66,66% van de ziekenhuizen heeft een lagere solvabiliteit dan 15% in 2009.
De zorgsector staat voor enorme investeringen om huisvesting te vernieuwen.
2.600.000 65 plussers in 2010.
4.500.000 65 plussers in 2040.
Transparantie, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg worden belangrijker.
Meer samenwerking tussen huisartsen en zorgverleners is vereist.
35.775.000.000 lasten ZVW in 2010.
Het nieuwe zorgstelstel vraagt om effectieve samenwerking tussen de zorginstellingen.
100.000 online gesprekken met hulpverleners in 2010.