Financiering

 
Banken zijn erg terughoudend in het financieren van zorginstellingen. De marktwerking is pril en de regelgeving complex en sterk aan verandering onderhevig. Instellingen dragen zelf het risico voor de kosten van huisvesting, die uit productieafhankelijke inkomsten moet worden opgebracht.
 
Risico's
Risico’s zijn er met betrekking tot waardering van het vastgoed en het (negatieve) effect daarvan op het eigen vermogen van een instelling. Daarnaast komt het voor dat financiers zich terugtrekken uit stagnerende nieuwbouwtrajecten, waardoor de kwaliteit van zorg mogelijk onder druk kan komen te staan.
 
Dat vraagt om een andere blik en een kritische financiële analyse. Een goede meerjarenbegroting en flexibiliteit in de kostenstructuur zijn van groot belang. Professionele kennis en ervaring op het gebied van financieringsconstructies en kredietregelingen is daardoor noodzaak.
 
Proficura
Proficura biedt u die kennis en expertise vanuit onze jarenlange ervaring. Samen met u inventariseren en analyseren wij uw strategische positie, uw investeringsplannen en uw financiële situatie. Wij kunnen voor u de gehele financieringsaanvraag tot en met het uitonderhandelen van de beste constructie en voorwaarden van begin tot eind verzorgen. Zo kunt u zich geheel focussen op de kwaliteit van de zorg!
 
Nu, maar ook in de toekomst.
 
Met 10% van het BNP is de zorg een belangrijke sector.
De vraag naar zorg groeit de komende jaren sterk.
Personeelstekort in de zorg neemt toe.
1.960 te voorkomen sterfgevallen in ziekenhuizen in 2010.
Meer concurrentie tussen zorginstellingen de komende jaren.
De behoefte aan ketenzorg neemt flink toe.
Ruim é
Ruim 2,5 miljoen vrijwilligers in de zorg.
Vergoedingen zijn steeds vaker gerelateerd aan de performance van een zorginstelling.
Zorginstellingen werken effectiever en meer vraaggericht.
50% meer zorgconsumptie per hoofd van de bevolking sinds 1972.
Steeds meer risicodragend kapitaal in de zorgsector.
66,66% van de ziekenhuizen heeft een lagere solvabiliteit dan 15% in 2009.
De zorgsector staat voor enorme investeringen om huisvesting te vernieuwen.
2.600.000 65 plussers in 2010.
4.500.000 65 plussers in 2040.
Transparantie, kwaliteit en toegankelijkheid van zorg worden belangrijker.
Meer samenwerking tussen huisartsen en zorgverleners is vereist.
35.775.000.000 lasten ZVW in 2010.
Het nieuwe zorgstelstel vraagt om effectieve samenwerking tussen de zorginstellingen.
100.000 online gesprekken met hulpverleners in 2010.